Navigare rapidă


Finantarea spitalelor

Text extras din: Lege nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătății


 Art. 188.
(1) Spitalele publice sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.   
(2) Prin autonomie financiară se înțelege:   
a) organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unității și cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;   
b) elaborarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar și a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secțiilor și compartimentelor din structura spitalului.   
(3) Spitalele publice au obligația de a asigura realizarea veniturilor și de a fundamenta cheltuielile în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare.  
(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în cadrul ministerelor cu rețea sanitară proprie.
 
Art. 189.
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli și se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcție de indicatorii stabiliți în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
(2) În cazul refuzului uneia dintre părți de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice, respectiv ai ministerului de resort, precum și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile, soluționează divergențele.  
(3) Spitalele pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale și cu casele de asigurări de sănătate private.
(4) Drepturile salariale ale personalului angajat în activități de cercetare științifică și de medicină preventivă, organizate în cadrul structurii organizatorice a unității sanitare cu paturi, se suportă din veniturile proprii ale spitalului.  
(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, drepturile personalului prevăzut la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat.  
Alin. (4) și (5) au fost modificate prin art. I pct. 161 din O.U.G. nr. 72/2006, astfel cum a fost introdus prin Legea de aprobare nr. 34/2007.
 
Art. 190.
(1) Spitalele publice primesc, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:   
a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății Publice sau al ministerelor ori instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, precum și prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru spitalele clinice cu secții universitare;    
b) de la bugetul propriu al județului, pentru spitalele județene;   
c) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes județean sau local.
(2) de la bugetul de stat se asigură:  
a) desfășurarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate;    
b) dotarea cu echipamente medicale, în condițiile legii;   
c) investiții legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuție;   
d) expertizarea, transformarea și consolidarea construcțiilor grav afectate de seisme și de alte cazuri de forță majoră;
e) modernizarea, transformarea și extinderea construcțiilor existente, precum și efectuarea de reparații capitale;
f) activități specifice unităților și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;  
g) activități didactice și de cercetare fundamentală;    
h) alte cheltuieli curente și de capital.    
(3) Bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale, a unităților sanitare publice de interes județean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.    
(4) Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din:   
a) donații și sponsorizări;   
b) legate;  
c) asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală și farmaceutică;
d) închirierea unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii;   
e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenți economici;   
f) editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical;    
g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți;    
h) servicii de asistență medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienților;    
i) contracte de cercetare și alte surse;    
j) alte surse, conform legii.